۱- نداشتن سوء سابقه و داشتن حسن شهرت در کار مربوطه

۲- عدم اعتیاد به مواد مخدر


۳- دارا بودن حداقل ۲۰ سال و حداکثر ۶۰ سال


۴- دارا بودن مغازه حداقل ۲۵ متر در محل و معبر مناسب در شهرستان مربوطه با دهانه حداقل سه متر (ملکی یا اجاره ای )


۵- توانایی تامین وثیقه های لازم جهت ضمانت نمایندگی به شرح زیر :

– ضمانت نامه بانکی به ارزش حداقل ۵۰ میلیون تومان الی ۱۲۰ میلیون تومان (بسته به شهرستان مورد تقاضا) ضمانت مورد نظر را تامین کند .


۶- مدت زمان قرارداد نمایندگی برای بار اول به صورت ۶ ماهه آزمایشی و پس از آن دوره های ۱ ساله و قابل تمدید می باشد .


۷- تعهد مبلغی به عنوان خرید سالانه از شرکت و فروش آن

  • تعهدات نماینده :
  • نماینده حق فروش محصولات مشابه شرکت های دیگر را ندارد.
  • نماینده موظف همکاری با شرکت در همه ی جهات خواهد بود .
  • نماینده موظف به پرداخت مطالبات طبق شرایط درج شده در قرار داد خواهد بود .
  • نماینده موظف خرید منظم و تعهد شده طبق برنامه می باشد .
  • تعهدات شرکت :
  • شرکت بخشی از هزینه های تابلو سردر مغازه را با شرایط خاص به عهده می گیرد .
  • شرکت ماشین سازی دقایق بخشی از هزینه های شرکت در نمایشگاه های استان را با شرایط خاص به عهده می گیرد .
  • مشخصات نمایند در سایت شرکت درج می شود .