آموزش

تنظیم کمباین و رفع ایرادهای آن در برداشت گندم

رفع ایرادهای کمباین

اگر خرمن کوب یا کوبنده ضعیف عمل می کند یا خوب کار نمی کند :

ـ قطعات تاب خورده کوبنده را تعمیر یا تعویض کنید .
ـ فاصله چند کوبنده و کوبنده را کمتر کنید .
ـ از قطعات و یا تجهیزات مخصوص خرمنکوب استفاده کنید . (اگر لازم باشد)
ـ تنظیمات اولیه یا ضد کوبنده را انجام دهید (اگر لازم باشد)
ـ دور یا سرعت سیلندر را زیادتر کنید .
ـ اگر لازم شد صفحات مقعر شکل کوبنده را درگیر کنید
ـ فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده را در قسمت ورودی و خروجی تنظیم کنید .
مقدار کاه موجود در مخزن زیاد است
ـ فاصله کوبنده و ضد کوبنده را کاهش داده و یا دور سیلندر کوبنده را کم کنید
ـ دنباله الک بالایی را طوری قرار دهید که از شیب آن کاسته شود و روزنه های الک را کمی ببندید
ـ دور بادبزن را افزایش دهید

اگر محصول غیرمنظم وارد سیلندر کوبنده می شود :

ـ ارتفاع چرخ و فلک جلو و کشیدگی زنجیر دستگاه هدایت کلش را تصحیح نمایید

اگر کزل دانه های جدا نشده در خوشه است :

ـ سرعت حرکت کمباین را افزایش دهید
ـ دستگاه درو را آزمایش کنید که عیب و نقص فنی نداشته باشد
ـ دور سیلندر کوبنده را افزایش دهید البته افزایش دور طوری باشد که ضمن این که دانه کاملاً جدا می شود موجب خرد شدن آن نشود
ـ فاصله را کاهش دهید تا قدرت کوبیدن افزایش پیدا کند
ـ مقدار رطوبت محصول را آزمایش کنید . محصول باید کاملاً رسیده باشد .

اگر در مخزن ، مقدار دانه های خرد و شکسته بیشتر از حد معمولی به چشم می خورد :

سرعت دور سیلندر کوبنده را کاهش دهید و یا فاصله کوبنده و ضد کوبنده را اصلاح کنید.

وجود مواد خارجی و خار در مخزن دانه :

ـ با دریچه های مربوطه جهت وزش باد را درست تنظیم کنید
ـ دور بادبزن را زیاد کنید
ـ نوسان الک ها را چک کنید
ـ فاصله سیلندر کوبنده و زیر سیلندر کوبنده را بیشتر نمایید و دور سیلندر کوبنده را کاهش دهید
ـ منافذ الک ها را کمی ببندید

اگر سیلندر کوبنده و غیرمنظم کار کرده و بار زیاد وارد می شود :

ـ تسمه انتقال دهنده نیرو را تنظیم کرده تا از یکسوات آن جلوگیری شود ، سرعت حرکت را تقلیل دهید .
ـ فاصله را طوری تنظیم کنید که دانه ها به طور کامل از خوشه جدا شوند .
ـ دور موتور کمباین توسط متخصص مربوطه تنظیم گردد . به کمک واحد مربوطه دور سیلندر کوبنده را اصلاح کنید .

افت دانه در الک :

ـ روزنه الک بالایی را بازتر کرده و فاصله کوبنده و ضد کوبنده را کمتر کنید
ـ قدار باد را بیشتر کرده و روزنه الک ها را بیشتر باز کنید
ـ دور بادبزن را کاهش داده و دریچه های باد را تنظیم کنید

اگر دانه از پوست جدا نمی شود :

ـ تنظیمات اولیه ذکر شده در مورد ضد کوبنده یا نیم سیلندر را کنترل و در صورت لزوم مجدداً آن را تنظیم کنید
ـ دو صفحه مقعر شکل اولیه را درگیر سازید .
ـ دور سیلندر را افزایش دهید .
ـ اگر درگیر ساختن در صفحه اولیه نتوانستند رفع نقص نمایند بقیه صحات را نیز درگیر سازید .
ـ فاصله بین نیم سیلندر به سیلندر را کمتر کنید .
ـ منتظر باشید تا محصول خوب رسیده و آماده برداشت گردید.

اگر در مخزن مقدار دانه های خرد و شکسته بیشتر از حد معمولی به چشم می خورد :

ـ کشش تسمه ای منتقل کننده نیرو به شافت مربوط به کاه برها را کنترل نماید
ـ فاصله سیلندر و ضدکوبنده را تنظیم کنید
ـ سرعت حرکت کمباین را زیاد نمایید
ـ سرعت حرکت شافت اصلی را افزایش دهید
ـ روزنه های الک بالایی و پایینی را بیشتر باز نمایید
ـ کلش به طور منظم از کمباین خارج نشده و جلو کاه برها تجمع می کنند

اگر عمل برش ضعیف است :

ـ مواد زاید و خارجی و آشغالهایی که جمع شده ، جمع آوری و پاک نمایید .
ـ میله های انگشتی را در حالت مستقیم تر قرار دهید .
ـ نگاهدارنده تیغه ها را دوباره تنظیم کنید .
ـ تیغه های خراب را تعویض نمایید .
ـ تیغه را تمیز کنید .

اگر چرخ و فلک می خواهد از حرکت باز ایستد :

ـ کابل کنترل دور چرخ و فلک را عوض کنید .
ـ سطوح کشویی پولی های تغییر دهنده دور را روغنکاری کنید دقت شود بیش از اندازه روغنکاری نشود .
ـ مقدار کمی کشش کلاچ لغزنده را تنظیم کنید .

اگر الواتور مسدود می شود (چراغ افت دور مربوط به پاک کننده و الواتور برگشتی ها روشن می شود) :

ـ تسمه ایکه الواتورها را بحرکت درمی آورد تنظیم گردد .
ـ امکان دارد مشکل با تنظیم و کشش زنجیر الواتور رفع گردد .
ـ سعی گرد از تجمع زیاد مواد و برگشتنی بیش از اندازه مواد جلوگیری شود .

اگر تپه به طور ناگهانی متوقف می گردد :

ـ کشش تسمه انتقال حرکت تیغه را تنظیم کنید .
ـ میله های انگشتی که خراب شده اند را تعویض نمایید .
ـ مواد زاید و آشغال هایی را که جمع شده جمع آوری و پاک نمایید .

افت دانه در کاه برها :

ـ سرعت حرکت را کم کرده و طول کاه برها را افزایش دهید
ـ سطح رویی کاه برها را کاملاً تمیز کنید
ـ سفره جلوی کاه برهای مایل را ببندید

اگر تخلیه مخزن دانه خوب کار نمی کند و یا کلاً از کار افتاده است :

ـ کشش زنجیر انتقال نیروی مارپیچ تخلیه را در آخر لوله تخلیه تنظیم کنید .
ـ مهره چرخ دنده مخصوص مارپیچ تخلیه مخزن دانه را عوض کنید .
ـ کشش تسمه (V) را تنظیم کنید .
ـ پره های اشتباه خم داده شده مارپیچ را دوباره بصورت دقیق خم کنید .
ـ کشش تسمه اصلی و تسمه انتقال نیرو به مارپیچ های تخلیه مخزن دانه را دوباره تنظیم کنید .

اگر کلاچ دستگاه برش درگیر نمی شود :

ـ پولیهای کلاچ دستگاه برش کنترل گردد .
ـ تنظیم تسمه کلاچ دستگاه برش کنترل گردد

اگر محصولات خوابیده یا کج ، خوب و مناسب برداشت نمی شود :

ـ پرانه را مقداری به سمت جلو تنظیم کنید .
ـ محصول را از جهت دیگر برداشت نمایید .
ـ فاصله بین میله های بلند کننده های دانه را تنظیم نمایید .
ـ فنرهای شناور را تنظیم کنید .
ـ انگشتی های پروانه را در حالت مورب قرار دهید .

اگر آشغال و مواد زاید در نوک مقسم ها جمع می شوند :

ـ چنانچه لازم شد محافظ یا حائل و یا سینی زیر دستگاه برش را تعویض نمایید .
ـ به وسیله ی تنظیم کشویی مقسم ها را در حالت بالاتری تنظیم کنید .
ـ از مقسم های مخصوص استفاده کنید .

زیادی مقدار مواد زائد و سبز در برگشتیها :

ـ دهانه عقب الک را کمی تنگتر کنید .
ـ دستگاه برش را تا حد امکان بالا ببرید ، بلند کننده های دانه باید محصول را از مواد زائد و سبز جدا سازند .

زیادی مقدار دانه ها در برگشتیها :

ـ سوراخ های الک ها را بازتر کنید .
ـ الک های مسطح را تمیز کنید یا از الک های سوراخ پهن تر استفاده کنید .

اگر دستگاه برش خیلی آهسته بالا می رود :

ـ باید فشار روغن هیدرولیک کنترل گردد .
ـ روغن هیدرولیک اندازه گیری و در صورت نیاز مخزن را باید بمقدار مورد لزوم پر کرد .
ـ تسمه پمپ هیدرولیک تنظیم شود .

عدم تغذیه یکنواخت دستگاه :

ـ نگاهدارنده یا ضامن محفظه خوراک دهنده را نسبت به وضعیت صحیح خود تنظیم نمایید .
ـ نسبت به وضعیت محصولات پروانه را عمودی تر تنظیم نمایید.
ـ با توجه به وضعیت محصول و متناسب با آن نسبت به تنظیم ارتفاع مارپیچ اصلی نیز اقدام شود .
ـ زنجیر استوانه خوراک دهند یا زنجیر کلش کش را تنظیم کنید .
ـ وضعیت و حالت انگشتی های پروانه و دور آن را تنظیم نمایید.

اگر سنگ زیاد برداشته می شود :

ـ تعداد بلند کننده های محصول را کاهش دهید .
ـ از برداشت محصولات غیر ضروری و خیلی کوتاه خودداری گردد .

اگر دستگاه برش در زمین مسطح تر از عرض نیست :

ـ باد لاستیکها را کنترل نمایید .
ـ مهره های نگاهدارنده را که در روی محفظه خوراک دهنده قرار گرفته اند شل کره و سپس به وسیله ی آنان دستگاه برش را تنظیم کنید تا در یک سطح موازی با زمین قرار گیرد .

اگر مارپیچ اصلی می خواهد از حرکت باز ایستد تا گیر کند :

ـ کلاچ لغزنده مربوطه را در وضعیت صحیح خود تنظیم نمایید .
ـ مارپیچ را به وسیله پره ها به عقب برگردانید و مواد را بیرون آورید .

اگر دور کوبنده کم و زیاد می شود یا نامنظم است :

ـ پولی و فنر سیلندر را که کشش تسمه انتقال نیرو را کنترل می کند دوباره تنظیم کنید .
ـ موتور را چک کنید .

اگر در پایین ترین وضعیت انگشتی های چرخ و فلک به تیغه گیر می کند :

ـ چرخ و فلک را بلند کنید ، در صورت امکان بوسیله پیچ رگلاژ جک چرخ و فلک را بلند کنید .

تاب خودرن یا ساییدن بیش از اندازه تسمه :

ـ کشش تسمه را کنترل کنید و در صورت لزوم محکم کنید .
ـ در صورتیکه تسمه ها روغنی شدند با محلول صابون بشویید.
ـ آشغال و مواد زاید را از پولی پاک نمایید مخصوصاً از پولی تغییر دور .
ـ دستگاههای مختلف کمباین را در دور کم موتور به حرکت درآورید و سپس موتور را به حداکثر دور برسانید .
ـ سطوح لغزنده پولی های تغییر دور را تمیز و گریسکاری نمایید .

اگر سنگها و سایر مواد خارجی موجب خرابی قطعات کوبنده می شوند :

ـ سنگ گیر را زود به زود تمیز کنید .
ـ در زمینهای سنگلاخ محصولات کم ارتفاع و غیرضروی را برداشت نکنید .

اگر محصولات به دور سرشافت پروانه جمع می شوند :

ـ دور پروانه را با سرعت حرکت کمباین هماهنگ نمایید .
ـ برگردان های داخلی را به مرکز دستگاه برش نزدیکتر نمایید و در صورت امکان کمی بالاتر .

اگر محصولات بدور لوله انگشتی های چرخ و فلک جمع می شوند :

ـ انگشتی های چرخ و فلک را کمی بیشتر بجلو خم کنید .
ـ چرخ و فلک را بالا ببرید .

افت دانه در اثر ضربه وارده به خوشه قبل از عمل برش :

ـ ارتفاع دستگاه درو را تقلیل دهید به طوری که طول محصول بریده شده برای هدایت به هلیس مناسب باشد
ـ سرعت چرخ و فلک جلو را تقلیل دهید تا با سرعت حرکت کمباین تطبیق نماید
ـ چرخ و فلک را ضمن اینکه کاملاً به پایین می آورید به طرف جلو ببرید به طوری که محصول بریده شده بیرون نریخته و به طرف حلزون بالابر هدایت شود
ـ گندم در جلو تیغه برش جمع شده و در نتیجه منجر به ریزش خوشه در دستگاه برش می گردد

اگر طول محصول بریده شده یکنواخت نبوده و ساقه ها پاره شده اند :

ـ تمام قسمتای آسیب دیده انگشتی و تیغه ها را تعویض نمایید تا محصول یکنواخت بریده شود تیغه های خم شده را صاف کرده ، انگشتی و تیغه را دوباره آزمایش و در صورت لزوم تنظیم نمایید
ـ پلیت های مربوطه را طوری قرار دهید که بین انگشتی و تیغه فاصله نباشد
ـ گره ها را طوری تنظیم کنید که ضمن این که تیغه به آسانی حرکت می کند جای بازی زیادی نداشته باشد

در صورت شکستگی دانه :

ـ کشش زنجیره و الواتور را تنظیم کنید .
ـ دور سیلندر را برای محصولات معین کاهش دهید ، البته با استفاده از تجهیزات اختیاری (زنجیر).
ـ دور استوانه یا سیلندر را کاهش دهید .
ـ سوراخ های الک ها را بازتر کنید و از الک هایی که دارای سوراخ های سایز بزرگتر هستند استفاده کنید .
ـ فاصله بین سیلندر و نیم سیلندر را افزایش دهید .
ـ صفحات مقعر شکل را خلاص کنید .

اگر علوفه هرز و سنبل ها دور چرخ و فلک می پیچند :

ـ چرخ و فلک را کاملاً به طرف جلو برده به پایین بیاورید سرعت چرخ و فلک جلو را تقلیل دهید تا محصولی که دارای علوفه هرز است به سفره پلانفرم بریزد

در صورت عدم تغذیه یکنواخت الک ها :

ـ کف سینی دانه و محصول تمیز گردد .
ـ سیم های قسمت محفظه آماده سازی محصول که ممکن است کج شده باشند ، راست گردند .

اگر سینی الک می کوبد :

ـ پاتاقانها و بلبرینگهای سینی را تعویض کنید .
ـ گرد و خاک و آشغال جمع شده را از محفظه پنکه پاک کنید .
ـ اجزایی که الک ها را نگهداری می کنند خوب محکم کنید .
ـ تمام پیچ و مهره های نگهدارنده سینی الک را دوباره محکم کنید.

جمع شدن زیادی مواد در الک ها :

ـ جهت وزش باد را درست تنظیم کنید .
ـ جریان باد را بیشتر کنید .
ـ دور سیلندر را کاهش دهید .
ـ فاصله کوبنده و ضد کوبنده را در انتها بیشتر کنید .
ـ فاصله بین کوبنده و ضد کوبنده را بیشتر کنید .
ـ شکاف یا فاصله منافذ الک ها را تنظیم کنید .

اگر کاه برها گیر کرده یا افت دور پیدا کرده و با چراغ روشن می شود :

ـ کاه برها یا شانه های آنها را از موادی که جمع شده تمیز کنید.
ـ دور شافت کاه برها را تنظیم کنید .
ـ کشش تسمه انتقال حرکت یا نیرو به کاه برها را تنظیم کنید

زیادی مقدار کاه و پوشال یا کاه ریزه در برگشتیها :

– به وسیله ی تنظیم کش تسمه انتقال دور ، دور لازم را کنترل کنید .
ـ در صورت امکان فاصله عقب نیم سیلندر یا ضد کوبنده را تغییر دهید .
ـ جریان وزش باد را افزایش دهید .
ـ دور استوانه را کاهش دهید .
ـ دهانه الک ها را کم یجمع تر کنید .

اگر همراه دانه پوسته و آشغال وجود دارد :

ـ کشش تسمه انتقال دور دستگاه را کنترل و در صورت نیاز تنظیم نمایید .
ـ سوراخ های الک ها را تنگتر انتخاب کنید .
ـ جریان وزش باد را افزایش دهید .
ـ از الک های مسطح با سوراخ های کوچکتر استفاده کنید .
ـ جهت وزش باد را درست تنظیم کنید .

تنظیمات :

دور خرمنکوب        ۱۰۰۰- ۷۰۰ دور در دقیقه
فاصله خرمن کوب       ۱۴-۱۰ میلیمتر
اندازه غربال کاه        ۱۹-۱۶ میلیمتر
اندازه الک دانه       ۷-۴ میلیمتر
شدت باد پنکه      ۸۰۰- ۶۰۰ دور در دقیقه
فاصله هلیس      ۱۴- ۱۲ میلیمتر
سرعت فلکه      ۲۰ -۱۰ درصد بیشتر از سرعت خطی کمباین

نوشته های مشابه