آموزش

پنج عملیات مهم مبارزه زمستانه در باغات

نظافت باغ

پس از برداشت محصول لازم است کلیه اندام های خشک وآلوده ازصحن باغات جمع آوری شده وسوزانده یا زیر خاک شوند.

 

حذف پاجوش ،تنه جوش و علفهای هرز

بوته های خشک ،پاجوش و تنه جوش و علف های هرز پناهگاهی برای شیوع آفات می باشند که باید از اطراف تنه و ریشه درختان کنده وسوزانده شود.

 

 شخم زدن

به منظور برهم زدن پناهگاه زمستانه آفات در باغ از اواخر پاییز تا اواخر زمستان باید نسبت به شخم زدن بستر درختان اقدام کرد ،کندوکوب یا شخم یعنی زیر و رو کردن بستر خاک درختان (تشتک) با بیل تا محل سایه انداز درخت و تا حدود  ۲۲ سانتی متری عمق خاک که با هدف هوادهی و اصلاح بافت خاک انجام می شود علاوه بر آن در صورتی که شخم باغات فراگیر و اصولی انجام شود در کاهش میزان ذخیره آفات در خاک نیز تاثیر بسزایی دارد.

 یخ آب

در صورت امکان آبیاری در طول زمستان یک یا دو مرتبه در دمای زیر صفر باغات را آبیاری نموده تا با ایجاد یخ آب همراه با شخم به موقع جمعیت آفات در خاک کاهش یابد.

 

 هرس شاخه های آلوده

 

در صورت وجود آفات چوب خوار و پوست خوار وشپشک ها به ویژه سوسک سر شاخه خواروکرم خراط هرس شاخه های آلوده و آتش زدن آنها در کاهش آلودگی و آفات خیلی موثر خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید